De regionale energiestrategie (RES)

GroenLinks is tevreden met de energiestrategie die onlangs door Holland Rijnland is gepubliceerd. Maar er moeten nog wel een paar lastige vragen worden beantwoord.

In 2019 werd landelijk het klimaatakkoord gesloten. Daarin staat, dat Nederland in 2050 geen CO2 meer uitstoot voor zijn energieverbruik. Dertig regio’s in Nederland kregen de opdracht een regionale energiestrategie (RES) op te stellen om dat doel te bereiken. Eén van die regio’s is Holland Rijnland, waar Voorschoten deel van uitmaakt. De regio had in 2017 al een energieakkoord gesloten. Daar staat in dat in 2050 alle benodigde energie in de eigen regio duurzaam wordt opgewekt. Energieneutraal heet dat. Het energieakkoord vormt de basis voor de RES, die recent door de regio Holland Rijnland is gepubliceerd.

De regio wil energieneutraliteit bereiken langs vier wegen. De eerste weg is energiebesparing. Want de energie die je bespaart hoef je niet op te wekken. De tweede weg is: duurzame electriciteit opwekken via zon op daken, windturbines en zonnevelden. De derde weg: een regionaal warmtenetwerk aanleggen om daarmee gebruik te kunnen maken van restwarmte uit de regio Rotterdam. En tenslotte de vierde weg: schonere en slimmere vormen van mobiliteit.

De nu gepresenteerde energiestrategie is een concept. Het is vastgesteld door de 13 gemeenten in de regio, de provincie en het waterschap. Ook woningbouwcorporaties, energiebedrijven, natuur- en milieuorganisaties en anderen hebben eraan meegewerkt. In de komende periode worden de wensen en ideeën van lokale organisaties en inwoners verzameld. Daarna gaan de gemeenteraden erover besluiten, die hebben daar tot 1 oktober de tijd voor. 1 juli 2021 moet de RES klaar zijn, ook die van de andere regio’s, en dan kan een begin worden gemaakt met de uitvoering.

Er moeten nog veel vragen worden beantwoord. Zo wordt er zwaar geleund op het transporteren van restwarmte uit Rotterdam. Maar kan dat ook? Is die in voldoende mate beschikbaar? Zijn daar ook alternatieven voor? En waar komen al die windturbines en zonnevelden te staan? Ook in Voorschoten?

GroenLinks maakt zich sterk voor een ordelijk inspraakproces, waarin de wensen en bedenkingen van de inwoners van Voorschoten aan bod komen en het gemeentebestuur in staat wordt gesteld deze mee te wegen in de besluitvorming.

Alles over de energiestrategie kunt u vinden op de website van de Regio Holland Rijnland:https://hollandrijnland.nl/concept-res-holland-rijnland/